Shpallje

Ju lutemi ndihmoni GazetaOra.com në punën e saj duke u interesuar për reklamat në këtë artikull. Ju falenderojmë paraprakisht.

Nëse trashësh, të gjithë mendojnë se je shtatëzënë.
Nëse dobësohesh, të gjithë mendojnë që je e sëmurë.

Nëse veshesh bukur, të gjithë mendojnë se je mendjemadhe.
Nëse veshesh keq, të gjithë mendojnë që nuk e mban veten.

Nëse qan, të gjithëve ju dhimbsesh.
Nëse e shpreh mendimin tënd, atëherë je arrogante.

Nëse e mbron veten, je problematike.
Çfardo që bën, do të të kritikojnë.

Nëse mburresh me atë qfarë je, atëherë bëje SHARE këtë artikull në profilin tënd në Facebook, Twitter apo Instagram, dhe le të flasin të tjerët.