Shpallje

Në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, një numër i madh i profesorëve kanë statusin e të angazhuarve apo bashkëpunëtorëve të jashtëm. Kjo e ka vështirësuar punën në disa fakultete të këtij universiteti në atë masë saqë rreziku për mbyllje të disa departamenteve është shumë i madh. Arsyet përse po ndodh një gjë e tillë janë të ndryshme, por ndër më të rëndësishmet përmendet mungesa e politikave adekuate për krijimin dhe rekrutimin e kuadrove, menaxhimi i keq dhe mungesa e buxhetit.

Për ta parë situatën më afër Preportr ka biseduar me tre profesorë, të cilët për vite të tëra kanë punuar si bashkëpunëtorë të jashtëm në fakultete të ndryshme të UP-së. Ata flasin për kriteret që janë vendosur nga UP-ja për pranimin e stafit të rregullt dhe hedhin dyshime se mospranimi i tyre është bërë me qëllime të caktuara pasi ata në një mënyrë a tjetër kanë arritur të krijojnë një karrierë të pasur jashtë Kosovës dhe në fusha të veçanta që në masë të madhe u mungon profesorëve të rregullt në UP. Pas punës disavjeçare ata janë larguar nga UP-ja për t’u marrë me punë të tjera.

Të dhënat e siguruara nga Preportr tregojnë se UP-ja në masë të madhe është e varur nga bashkëpunëtorët e jashtëm, madje në disa raste disa fakultete më shumë funksionojnë me bashkëpunëtorë të jashtëm se me profesorë të rregullt. Bashkëpunëtorët e jashtëm konsiderohen vlerë për përvojën që e sjellin në universitet, por në UP në shumë raste ata nuk janë të rregullt në ligjërata, në konsultime e në ushtrime, sepse zakonisht e kanë një punë tjetër me orar të plotë dhe UP-ja i paguan pak për punën që e bëjnë.

Të dhënat për vitin akademik 2017/2018 tregojnë se numri i profesorëve të angazhuar apo i bashkëpunëtorëve të jashtëm vazhdon të jetë i madh. Sipas këtyre të dhënave, në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike 41 profesorë janë me statusin e të angazhuarve, ndërsa 32 janë të rregullt. Në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës 39 profesorë janë të angazhuar, ndërsa 41 janë të rregullt. Në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe të Sportit numri i profesorëve të angazhuar është 21, aq sa është edhe numri i profesorëve të rregullt. Në Fakultetin e Arteve 78 profesorë janë të angazhuar, ndërsa 79 janë të rregullt.

Lexoni më tutje duke vizituar faqen e Preportr, duke klikuar këtu