Fjalimi i plotë Kryetarit te Lëvizjes VETËVENDOSJE!, Albin Kurti, në punimet e Këshillit të Internacionales Socialiste që po mbahet në selinë e OKB-së në Gjenevë në datat 26-27 qershor 2018. Në këtë Këshill marrin pjesë parti politike socialdemokrate nga mbarë bota.

Fjalimi i plotë i Albin Kurtit në punimet e Këshillit të Internacionales Socialiste që po mbahet në selinë e OKB-së në Gjenevë në datat 26-27 qershor 2018.

Të dashur miq,

Të nderuar përfaqësues të partive anëtare në Internacionalen Socialiste,

Të nderuar anëtarë të Presidiumit: Sekretar i Përgjithshëm, Louis Ayala dhe President, George Papandreou

Lëvizja VETËVENDOSJE! që unë përfaqësoj, e merr emrin prej parimit të rëndësishëm që shprehet në Nenin 1 të Kartës së Kombeve të Bashkuara. Kjo është një arsye më shumë për t’u ndjerë i nderuar që po flas para jush sot këtu në Gjenevë, në vendin ku Kombet e Bashkuara janë themeluar. Në Republikën e Kosovës Lëvizja jonë është opozita më e madhe, e orientuar majtas, që i kundërvihet qeverive neoliberale që kanë sunduar vendin tonë në dy dekadat e shkuara. Si popull ne kemi dalë prej një kolonizimi që zgjati 100 vjet, kemi dalë prej luftës në fund të viteve ‘90, dhe i kemi mbijetuar një gjenocidi. Prandaj, si një Lëvizje politike, nuk kemi asnjë dyshim se ne jo vetëm që do mbijetojmë ndaj qeverisjes aktuale autoritare në Kosovë, por do të jemi fitimtarë.

Ju lutem, më lejoni t’ju flas mbi domethënien e kësaj fitoreje, dhe e kujt është ajo. Është ndryshimi që do t’i japë fund privatizimeve brutale e abuzive që i ka lënë punëtorët tanë të papunë. Pothuajse gjysma e popullsisë tonë është lënë e papunë, ndërkohë që vetëm 1 në 8 gra të Kosovës kanë vend pune. Përmes modelit tonë ekonomik neo-Keynesian, përmes shtetit zhvillimor, ne jo vetëm që do ta luftojmë papunësinë; ne do të garantojmë të drejtat e punëtorëve, do të forcojmë sindikatat dhe do të mundësojmë kontratat kolektive, do të zvogëlojmë orët e punës dhe do të rrisim rrogën minimale dhe sigurinë në punë, do të luftojmë korrupsionin dhe do të rishpërndajmë të ardhurat në mënyrë të drejtë, përmes taksimit progresiv. Ky ndryshim do të thotë 24 orë ujë i pijshëm në çdo shtëpi; strehim social për të pastrehët; kanalizime dhe infrastrukturë për periferitë e parregulluara të qyteteve. Arsim e shëndetësi cilësore dhe falas, sepse këto nuk janë mallra për treg, janë të drejta që çdo qytetar duhet t’i gëzojë.

Të dashur miq, problemet që kemi në Kosovë e në Ballkan janë të ngjashme me problemet që punëtorët përballojnë, prej Michigan-it deri në Afrikën e Jugut, prej Indisë e deri në Kili. Burimi i këtyre problemeve është shpeshherë i njëjti, andaj është e domosdoshme që t’i gjejmë dhe t’i zbatojmë së bashku zgjidhjet, në frymën dhe praktikën e solidaritetit të vërtetë.

Kosova e shpalli pavarësinë në vitin 2008, e deri më sot është njohur nga 113 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara. Në 2010 Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë vendosi në favor të pavarësisë që ne kemi shpallur, dhe Kosova sot është anëtare e FMN-së, Bankës Botërore dhe shumë organizatave ndërqeveritare, duke përfshirë dhe FIFA-n.

Ne synojmë të bëhemi anëtarë të Bashkimit Evropian, sepse duam të japim kontributin tonë për një Evropë më sociale. Megjithatë, nuk jemi duke punuar vetëm për njohjet e jashtme për pavarësinë tonë. Ne kemi luftuar për lirinë tonë të përbashkët, por liria nuk lidhet veç me sovranitetin e jashtmë. Liria është edhe përgjegjësi, e jashtme ndaj vendeve të tjera, dhe e brendshme ndaj gjithë qytetarëve tanë. Përgjegjësia e çdo vendi dhe e çdo qeverie; që do të jetë edhe jona kur të jemi në qeveri, është të sigurojë të drejtat politike e ekonomike, sociale e kulturore të njerëzve, pa asnjë diskriminim.

Njerëzit në vendin tonë prej shumë kohësh po shpresojnë në këtë ndryshim, dhe janë duke u organizuar. Vitin e shkuar, në zgjedhjet parlamentare, Lëvizja jonë e dyfishoi mbështetjen dhe fitoi pjesën më të madhe të vitave krahasuar me çdo parti tjetër politike. Si një Lëvizje politike ne i fituam zgjedhjet, por na e penguan ardhjen në qeverisje, me taktikat e orëve të fundit të pushtetarëve dhe me koalicionet joparimore të partive të djathta. Megjithatë rezultatet zgjedhore na treguan se e vetmja gjë që mundën të bëjnë, ishte të blenin pak kohë. Rënies së tyre i ka ardhur koha qëmoti. Socialdemokracia shumë shpejt do të fitojë. Lëvizja VETËVENDOSJE! do të jetë qeverisësja e ardhshme e Kosovës.

Dua t’ju ftoj të gjithëve në Kosovë, që ta shihni ndryshimin që ka për të ardhur në një vend të vogël që nuk pranon të ketë për fat determinizmin neoliberal. Vizitojeni Kosovën që të takoheni me popullin tonë, të mësoni mbi betejat e shpresat tona, që besoj se për nga vlerat janë të ngjashme me betejat e shpresat tuaja. Dëshiroj t’ju ftoj secilin prej jush, ata që vijnë prej vendeve që e njohin pavarësinë e Kosovës, por edhe ata që ende nuk e kanë njohur. Ne dëshirojmë të kemi mundësinë të njihemi me ju, të mësojmë prej njëri-tjetrit, dhe të çojmë përpara betejën kundër pabarazisë, për drejtësi shoqërore e ndërkombëtare.

Për fund, dëshiroj të konstatoj edhe se në tre vitet e shkuara ne kemi marrë pjesë rregullisht në mbledhjet e Këshillit të Internacionales Socialiste, duke u bazuar në vendimin tonë për t’u bërë anëtarë të kësaj organizate. Duke i ditur vlerat e përbashkëta që kemi, kërkoj mbështetjen tuaj për anëtarësimin tonë.

Ju falënderoj shumë për vëmendjen tuaj, dhe për mbështetjen që Internacionalja Socialiste na ka dhënë gjatë tre viteve të shkuara. E mirëpres vazhdimin e diskutimeve dhe bashkëpunimit tonë në këtë organizatë globale që është jetike për socialdemokracinë dhe solidaritetin mes popujve e shteteve.

——

Dear Friends,

Honorable representatives of the member parties of the Socialist International,

Honorable members of the Presidium: Secretary-General, Louis Ayala, and President George Papandreou,

The Movement for Self-determination, which I represent, takes its name from the cardinal principle expressed in Article 1 of the Charter of the United Nations. This is one more reason why I am honored to be speaking to you here today, in Geneva, at the place where the United Nations was founded. In the Republic of Kosova, our Movement is the leading left oriented opposition against neoliberal governments that have been ruling our country for the past two decades. As a people we have come out of 100-year long colonization, we have come out of the war of the late 90s, and we have survived genocide. Thereby, as a political Movement, we have no doubts that we will not merely survive the current authoritarian government in Kosova, we will be victorious.

Please allow me to talk about what this victory means, and who it is for. It is the change that will put an end to the brutal and abusive privatizations that have left our workers unemployed. Almost half of our population has been left unemployed, while only 1 out of 8 women in Kosova have a job. Through our neo-Keynesian economic model, through the developmental state, we will not merely fight unemployment; we will secure worker rights, strengthen unions and enforce collective contracts, reduce working hours and increase minimum wage and job safety, fight corruption and redistribute income equitably through progressive taxation. This change will mean 24-hour potable water in each home; social housing for the homeless; sewage channels and infrastructure for the urban sprawl. Free quality education and healthcare, because these are not commodities, these are rights that each citizen should enjoy.

Dear friends, the problems we face in Kosova and the Balkans, are similar to the problems workers face from Michigan to South Africa, from India to Chile. The source of the issues is often the same, and thereby it is imperative that we find and implement the solutions together, in the spirit and practice of real solidarity.

Kosova declared independence in 2008, currently recognized by 113 member states of the United Nations. In 2010 the International Court of Justice ruled in favor of our declaration of independence, and Kosova is now a member of the IMF, the World Bank and different other IGOs including FIFA.

We aspire to become a member of the European Union, with the aim of providing our contribution toward a more social Europe. However, we are not working just towards external recognition of our independence. We struggled for our collective freedom, but freedom is not merely about external sovereignty. We are not merely seeking recognition from others. Freedom is also a responsibility, external towards other nations, and internal towards all of our citizens. It is the responsibility of each state and government; it will be our responsibility when we will be in government, to secure the political and economic, social and cultural rights of the people, without discrimination.

People in our country have long been hoping for this change, and they have been organizing. Last year, in the parliamentary elections, our Movement doubled the support and won the most significant vote share in comparison to any other political party. As a political Movement, we won the elections, but we were prevented from governing because of the last minute power driven tactics and unprincipled coalitions made by right-wing parties. Nevertheless, the election results have proven that the only thing they can still do is buy a little more time. Their downfall is long due. Social democracy is soon to win. The Movement for Self-determination will be the next government in Kosova.

I want to invite you all to Kosova, to see the change that is about to come to a small country that refuses to accept neoliberal determinism as its fate. Visit Kosova to meet our people and learn about our struggles and hopes, which I believe are common in values to your struggles and hopes. I want to invite each one of you, those who come from states that have recognized the independence of Kosova and those who still have not. We want to get to know you, to learn from each other, and to push forward the struggle against inequality for social and international justice.

In the end, I also want to state that for the past three years, we have regularly attended the Councils of the Socialist International, based on our decision to become a member of this organization. In light of the common values we share, we ask for your support for our membership.

I thank you very much for your kind attention, and for the support that the Socialist International has given us during these past three years. I look forward to our continued discussions and cooperation in this vital global organization for social-democracy and solidarity among people and nations.

SPONZORIZIM: Për shpallje të vogla që nga viti 2000, vizitoni www.SHPALLJE.biz