Shpallje

Aktivisti i Lëvizjes Vetëvendosje Boiken Abazi në profilin e tij në Facebook ka shkruar një status në gjuhën shqipe dhe angleze, ku spjegon angazhimin drejt protestave të 29 Shtatorit në Prishtinë. Boiken Abazi ka shkruar si mëposhtë:

“Shqiptarët dhe serbët nuk kanë nevojë të jenë të barabartë me njëri-tjetrin, por duhet ta marrin në konsideratë dhe ta trajtojnë njëri-tjetrin bazuar mbi parime të përbashkëta të lirisë dhe barazisë. Synimi ynë për emancipimin tonë në Kosovë nuk mund të jetë asgjë tjetër përveç se çlirimit të dytë të Kosovës, ose siç do të thoshte Aimé Césaire “çlirimi nga çlirimtarët” e degraduar – ata si Presidenti Thaçi, të cilët e sundojnë vendin nën imazhin e brendësuar të ish kolonizatorit. Thaçi – Vuçiç është një çift i lidhur në “parajsën” (neo)koloniale! Prandaj, megjithëse në fillim mund të duket si një paradoks, duke çliruar veten nga sundimi i Thaçit, ne kontribuojmë edhe drejt çlirimit të serbëve nga regjimi autoritar i Vuçiçit.

Një popull s’i nënshtrohet një njeriu!
#Protestë29shtator”

“Albanians and Serbs don’t need to be equal to each other, but need to consider and treat each other based on common principles of freedom and equality. Our aim for our emancipation in Kosova can be nothing but the second liberation of Kosova, or as Aimé Césaire would say “the liberation from the liberators” – those like President Thaçi, who rule the country under the internalized image of the former colonizer. Thaçi – Vučić is a match made in (neo)colonial heaven! Hence, although it might at first seem as a paradox, by liberating ourselves from Thaçi’s rule, we contribute towards the liberation of Serbs from the authoritarian regime of Vučić.

“The people won’t give in to one man!”
#Prostest29SeptemberKosova