Shpallje

Divided Past – Joint Future është projekt i cili menaxhohet nga organizata Përtej Barrierave, si partner kombëtar në këtë projekt. Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është që Shoqëria Civile të njihet nga qeveritë si një faktor i rëndësishëm shoqëror me kapacitet të fortë për të zbatuar ndërtimin e paqes dhe pajtimit në rajon. Ky projekt sjell sëbashku 18 organizata partnere : (Educational Center – Krusevac (ECK), Forum MNE, Interkulturelles Zentrum (IZ), Youth Cultural Center – Bitola (YCC- Bitola), Youth Resource Center (ORC),Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), The Zamah Foundation, EUROCLIO, Institute for Social Research Zagreb (IDIZ),LENS, MOVIT, The Progress Institute, Beyond Barriers Association (BBA), Youth Peace Group Danube, Vojvodina Environmental Movement (VEM), War Trauma Center and SEEYN  të cilat kanë aftesi dhe fusha te ndryshme ekpertize. 

Qëllimet e këtij projekti janë :

 – Të ndihmoje Organizatat e Shoqërise Civile të njihen nga qeveritë si faktorë të rëndësishëm shoqëror,

 – Të forcojë bashkëpunimin rajonal.

– Të rrisë besueshmërinë, pjesëmarrjen politike dhe efektivitetin e OSHC-ve 

– Të advokojë parandalimin e radikalizmit 

– Të lehtesojë dialogun ndër-etnik në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë 

– Të ketë qasje të grupeve të ndryshme të  interesit që do të ndihmojë ne nxitjen e rindërtimin shoqëror

Në kuadër të projektit Divided Past – Joint Future, organizata  Përtej Barrierave ka organizuar në datat 5-6 Korrik 2019 trajnimin mbi “Inovacioni Social” Të pranishem në këtë trajnim ishin 20 pjesëmarrës nga  4 organizata të ndryshme të Shqiperise përkatesisht: Shkodër, Durrës, Tiranë dhe Peshkopi. Trajnimi u mbaj nga 2 pjesemarresit që kanë qënë pjesë e “Trajnimit Për Trajner” që u zhvillua ne Durrës gjatë muajit Mars 2019 

Gjatë trajnimit pjesëmarresit u njohën me  inovacionin social c’farë nënkuptojmë me këtë term me metoda të reja të cilat do i ndihmojnë në punen e tyre të përditshme. Metodologjia e përdorur ishte metodologjia e edukimit jo-formal, metoda Skamper si dhe modeli Canvas. Metodologjinë e përdorur ishte shumë efektive, thënë kjo nga vetë pjesëmarrësit në trajnim dhe mendojnë ta aplikojne këtë edhe në punen e tyre të përditshme me target-grupet që ata punojne. Ata ndanë përshtypjet e tyre mbi trajnimin edhe me një videomesazh të shkurtër.

Ky trajnim u zhvillua në kuadër të projektit Divided Past- Joint Future ku organizata Përtej Barrierave është implementuese kombëtare. Ky projekt ka sjellë së bashku katër aktorë kryesorë të shoqerisë sic janë 1- Shoqeria Civile, 2- Biznesi, 3-Institucionet Publike dhe 4- Njerzit e tjerë. Projekti është në vitin e fundit te implementimit të tij.