Funksionalizimi i agjentëve privat, domosdo që krimet të mund të zbulohen dhe zbardhen

  Sistemi juridik, gjegjësisht legjislaicionet që janë në fuqi në vete kanë të rregulluar mekanizmat e mbajtjes dhe ruajtjes se shtetit dhe popullit nga krimet, dhe fenomenet kundërligore. Prokuroritë gjykata e vendit, po ashtu edhe policia ta quajmë ashtu si rrethin vicioz, dhe ndërkomunimin për te luftuar dukurite kriminale te shoqërise, dhe shtetit me të cilët llojet e ndryshme të kriminalitetit dhe kundërligjshmëritë për ditë godasin, shoqërinë kosovare  dhe shtetin e Kosovës.

  Sot është nevoja më e madhe, dhe me imediate që sistemit të ndjekjeve penale, dhe të zbardhjeve të rasteve të krimeve dhe ato kundërligjshmeritë  në shoqëri të instucionalizohet mekanizmi  i agjentëve privat si segment, dhe digë qe historiksht kanë kontribuar në zbulimin dhe zbardhjen e rasteve të krimeve, dhe edhe poashtu per viktimat që kanë kontraktuar privatisht agjentët privat që  këta kanë qenë ne një far forme të dhënies së statifikacionit moral, dhe solidarizues. Sepse nga profesioni, nga strategjitë e tyre, ata këto i zbulojnë në forme, si ngjajshem të bashkimit të mozaikeve të shpërndara, por që në fund rezultatet ishte konkrete dhe po aq të sukseshme.

  Praktikat gjyqësore, dhe ato të drejtësisë për ta bërë krahasimin dhe analogjinë, këtë mekanizëm të institutit të agjentëve privatë i kanë të institucionalizuara dhe është një punë që realizohet , nga njerëzit profesionist të përkushtuar, dhe aq sa kërkon te jesh pak edhe trimëror me gjithë talentin qe posedon  dhe shumë nga viktimat, sidomos në vendet perëndimore konkretisht  ata që i  kanë angazhuar kanë edhe vet figurat publike apo artistë që  kanë kontraktuar agjentë privat duke qenë viktima po edhe ata. Dhe në praktikat e zbardhjeve, mund të them se ka një mori të konsiderueshme rastesh që organet publike të ndjekjes, jo që nuk i kanë zbuluar apo ndjekur, por disi tek organet publike këto lidheshin me ngadalësim punësh por, qe edhe puna e tyre ishte më e përgjithësuar. E ndërsa tek agjentët privat, këtë punë e bënin vetëm në mënyrën eksplicite qe rastin e mare ta zbulojne, dhe të i japin informatat familjes së viktimës dhe organeve të ndjekjes me vonë. Dhe rezultatet nga këta ishin të frytshme dhe u zbardhej sado pak, edhe e vërteta materiale faktike, se si dhe kush, ka mund të kryej krimin.

  Sot si kurë më parë, shteti i Kosovës duhet të gjej zgjidhje dhe të shtoj mekanizmat e luftimit të krimit të organizuar dhe veprat penale tjera kundërligjore, të cilat për ditë e atakojnë vendin dhe shtetin e Kosovës. Dhe kjo pashmagshëm ka efekitn me pas domino në zhvillimin e vendit, dhe prosperitetin e saj si, duke u nisur nga investimet e jashtëm, nga fenomenet e haraqëve, nga fenomenet e vjedhjes nga fenomeni po ashtu me me ndikm per qytetarin e Kosovës, është ashtu edhe për shtetin mos marja e libearilizimit të vizave pikërisht nga raportet  vjetore europiane, që tregojnë. Dhe gjithmonë në vija të kuqe këto na i adresojnë si detyrat e shtëpisë, e që ajo me kryesorja është krimi i organizuar dhe kundërligjshmëritë në vend. Të cilat këto fenomene  bllokojnë vet qytetarët e Kosovës për sigurinë, dhe ndjenjën e të qenit në lëvizje të lirë, ashtu edhe vet të shtetit te Kosovës që reflektohen shumë në raportet, ndërshtetërore dhe partneriteteve ekonomike ndërkombëtare.

  Agjentet privat të cilët historikisht djepin e lëvizjes, dhe marje së kahjes drejtë frontit dhe luftimit të përbashkët të luftimit të krimit dhe fenomeneve kundërligore e kanë, në shtetin e Francës. E cila kjo ka pasur jetë dhe funksion që sa kohë, dhe që më pas këta agjentë private janë rekrutuar edhe në vende të tjera që kanë pasur nevojë, qytetarët viktimë, por qe edhe vet interesi i shtetit ka qenë që edhe keta të inkruadohen së bashku në luftimin e krimit dhe kundërligjmërive shoqërore në vend, dhe në shtet. Hapi i madh do ishte që shteti i Kosovës, të gjej vend dhe hapësirë dhe infraskrukturë të inkruadimit  edhe të agjentëve privat. Sepse ky mekanizëm nuk është i lindur nga ne, dhe nuk po krijojmë stuktura paralele me organet e ndjekjes publike, por qe të vlerësohet kjo në mënyrë më të thutkë dhe të ngushtë interesimi me i madhë është, tek qytetarët familjet që janë viktimë e këtyre sulmeve. Dhe ata vet nga dëshira dhe mundësite (gjithmonë të kuptohet për mos i lënë mënjanë organet e ndjekjes) që të i angazhojnë këta në terrren, dhe të ju besohet  këtyre hetimi dhe gjetja e informacioneve, dhe gjurmët që do të shpiejnë drejtë deri te e vërteta.

  Logjika perëndimore, kjo jo nga rastësisht dhe në mënyre spontate kjo ka lindur, respektivisht ky mekanizëm i ashtuquajturit agjentët privat. Dhe po ashtu si rrjedhojë e kësaj, edhe vet shtetet perëndimore ketyre agjenteve privat iu kane njohur te drejtën e hetimeve dhe zbardhjeve, të rasteve. Sepse puna e agjenteve privat, eshte pune ta themi kushtimisht si  forme kontrate e punës, dhe e shërbyese me palën qe e kontrakton. Dhe sigurisht nga kjo kontratë, është edhe çmimi dhe kushtet te tjera te cilat precizohen. Dhe shtrohet pyetja  pse, këta të kene komdoditetin e tille, të hetimeve në mënyre me të veqantë, është ajo se këta krimin dhe fenomenet kunderligjore iu qasen, me analizë edhe me shkencë empirke, e ashtu edhe mjeteve qe te e zbulojnë krimin e vërtetë ashtu edhe puna e tyre kushtëzohet edhe nga shume faktorët ashtu dhe pergjegjeisite ashtu që bartin me vete. Shteti i  Kosovës me instucionalizimin e tyre, sigurishte apo paraprakisht do nxjer akademi apo të shkollimit jashte keta agjentët privat, dhe kështu do të i akreditojnë këta nga rezultatet qe janë të aftë per të bere kete pune. Akreditimi  i tyre dhe licensimi nga agjencitë e jashtëm, do të ishin me ideale sepse edhe vet trajnimet dhe puna,  është me efiqente dhe  do te dalin më të pregaditurë në terren për të vepruar në shtetin e Kosovës.